5051-150-900.jpg

Mijn management ervaring is divers:

  • programmamanagement
  • lijnmanagement
  • projectmanagement

 

Een serie voorbeelden:

PROGRAMMA MANAGEMENT

Landelijk justitieproject: 'op weg naar excellente dienstverlening'

Bruggen bouwen tussen lijn- en stafdiensten. Vaak werken lijn- en stafdiensten met de beste bedoelingen langs elkaar heen. Wat goed gaat valt niet op. De zaken die verkeerd gaan, bepalen het beeld. De stafdienst heeft een andere focus dan de lijn. Om de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren, investeerden we in de stafdiensten van 19 arrondissementen. Het ministerie verzelfstandigde ze en gaf ze elk een eigen directeur. De opdracht werd: stem de dienstverlening af met de klant, breng de staforganisatie op orde en borg dit in een ISO-kwaliteitssysteem. Als programmamanager hielp ik hen 'op weg naar excellente dienstverlening'. (1997 - 2000) Lees meer over de filosofie achter 'dienstverlening'

LIJNMANAGEMENT

Pelotonscommandant mobiele eenheid

Leiding geven in crisissituaties. Het oplossen van de prachtige vraagstukken rond decentralisatie van bevoegdheden, informatieverstrekking en houding in tijden van crisis. Maar ook het bewaken van de attitude zonder dat er crisis is. Dan is er namelijk de strijd om geoefend te blijven en de spullen op orde te houden. (1989 - 1992)

Hoofd financieel economische bedrijfsvoering, lid van het managementteam. 'ontwikkeling'

De opdracht gaat over gebouwen, wagenpark, begrotingen en budgetten, beheersing en verantwoording. Het gaat over het psychologische spel met budgethouders over wat zinvol is om zelf te beïnvloeden. Het gaat over het bieden van ondersteuning met oog voor de financiële spelregels. En altijd over wederzijds begrip voor deze beperkende randvoorwaarden en de professionele gedrevenheid. Het gaat altijd over samenwerken tussen lijn en staf. (1990 - 1993)

Hoofd ambtelijke dienst van de rechtbank, lid bestuur. 'transformatie'

Het Paleis van Justitie; 180 fte, vier sectoren en een arrondissement dat bestaat uit vier kantons. Leidinggeven aan leidinggevenden. Leidinggeven aan professionals die rechters ondersteunen om kwalitatief goede rechtspraak te leiden. Rechtspraak in een context waarbij gedreven, onafhankelijke rechters zijn gebonden aan randvoorwaarden als doelmatigheid en rechtmatigheid. In de tijd dat ik hiervoor met hen samenwerkte, verscheen er een baanbrekend rapport over het functioneren van juist deze rechtbank. Een bezorgde premier kwam op bezoek. In die tijd werd de slag gemaakt dat de president integraal manager werd. (1993-1997)

Hoofd examinering bij de Nederlandse Politie Academie. herpositoneren'

Competentiegericht onderwijs pur sang. De studenten doen tijdens hun stage proeven waarin hun competenties worden getoetst. 1000 freelance examinatoren en 12 in vaste dienst. Deze groep vaste krachten hield van het vak, maar wie zorgde nu voor de kwaliteit van die 1000 freelancers? Die 12 namen dat op zich en behielden daarbij hun aanzien. Je moet immers ook als je professionals beoordeelt laten zien dat jij je vak verstaat. Daarnaast was er een hele plannings- en administratieve afdeling. Dit deel van de opdracht ging over herpositionering en herinrichting. En uiteindelijk over de tevredenheid van de korpsen en de KLPD. (2006 - 2007) Wie controleert de controleurs?

Hoofd financiën. 'fusie en ontwerp'

Twee penitentiaire inrichtingen fuseerden. Beide financiële afdelingen werden in elkaar geschoven: nieuwe organisatie, nieuwe functies en nieuwe rechtspositionele kwesties. Ook spannend was de nieuwe administratieve organisatie: de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De inrichting van financiën die volgt op de structurering van de nieuwe organisatie, maar tegelijkertijd van invloed is op de inrichting van het geheel. (2003)

PROJECTMANAGEMENT

Projectleider Strategische Informatie Planning bij de politie

Eind jaren tachtig werden de computers massaal binnengereden. Het lang verwachte antwoord op al onze problemen. Maar dan moesten het geen computers zijn die louter werden gebruikt als tekstverwerker. Tijd voor informatisering. Een nieuw begrip. Vanuit de gedachte dat informatie een middel was voor de uitvoering van beleid, deden we veel voorwerk. Missie, visie, strategie, informatievoorziening en automatisering. We zetten het vol enthousiasme op poten. We liepen één stap voor op de rest en op een organisatie die ook grote passen moest maken. (1998-2000)

Projectleider decentralisatie provincie

De provincie de provincie in; de boer op. Dichterbij de akkerbouwers om beleid te vormen en te realiseren. Met stoom en kokend water is het ontwerp gemaakt, besluitvorming gerealiseerd, zijn er gebouwen gekocht, is het formatieplan opgesteld en het stappenplan gemaakt. (2003)

IT MOAT FERTUTEN DWAAN (project posiotioneren serviceorganisatie)
EEN  FRI(E)S(S)E  KIJK  OP  SAMENWERKING
De bibliotheken in Friesland hebben gekozen voor schaalvergroting en vormen met elkaar een netwerk.  Beoogd wordt om hiermee de kwaliteit van het bibliotheekwerk te verhogen. Inmiddels is de samenwerking binnen het netwerk grotendeels gestructureerd en neemt de kwaliteit van de dienstverlening toen.  Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat clusters en Bibliotheek Service Fryslân van elkaar kunnen verwachten.  Dit is beschreven in dienstverleningsovereenkomsten (dvo's). Regelmatig bespreken clusters en Bibliotheek Service Fryslân de resultaten van de samenwerking en worden ook verbeterpunten besproken. De overeenkomsten worden hiermee goed bewaakt. (2006) Lees meer in het achtergrondartikel